Parlamentný sociálny výbor schválil rozsiahly pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý predložila nezaradená poslankyňa Alena Bašistová. Vysvetlila, že ide o protikrízové opatrenie.

Zmeny, ktoré predložila A. Bašistová, súvisia s prijatím opatrení na predchádzanie negatívnym vplyvom spojeným so spomalením hospodárskeho rastu Slovenska. A. Bašistová uviedla, že toto opatrenie presadzoval premiér Peter Pellegrini po rokovaniach so zamestnávateľmi aj rezort práce.

Navrhuje sa zvýšenie príspevku na podporu udržania pracovných miest, ktorý možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti udržal pracovné miesto aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov. Na základe nich po dohode s úradom práce na prechodné obdobie obmedzí prevádzku tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej šesť percent a najviac 20 percent ustanoveného týždenného pracovného času.

Novinka vyrieši problémy cudzincov

Po novom sa má zvýšiť výška percenta úhrady náhrady mzdy z terajších 50 percent na 60 percent. Tiež má stúpnuť rozsah neprideľovania práce na najviac 40 percent ustanoveného týždenného pracovného času a predĺžiť sa má obdobie poskytovania príspevku zo 60 na 120 dní v roku. „Ide o to, že keď podnik nemá zákazky alebo má problém so zákazkami, tak až 120 dní sa mu preplatia mzdové náklady,“ vysvetlila A. Bašistová.

Jej pozmeňujúcim návrhom sa majú riešiť aj problémy cudzineckej polície pri žiadostiach ľudí z tretích krajín, ktorí chcú pracovať na Slovensku. A. Bašistová navrhuje, aby zamestnávateľ pri plnení nahlasovacej povinnosti pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín predložil príslušnému úradu práce aj kópiu potvrdenia o podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Problémy v praxi nastávajú najmä v prípadoch, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, a to v súvislosti s možnosťou zamestnania ľudí z tretích krajín počas šiestich týždňov na účel zaškolenia v čase rozhodovania o žiadosti o prechodný pobyt.