TREND We Know How
TREND We Know How

Fenomémy sveta tvorí päť vzdelávacích vzdelávacích materiálov – voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia. Prečo práve týchto päť tém?

Hlavným cieľom Fenoménov sveta bolo priniesť do slovenských škôl také vzdelávacie materiály, ktoré učiteľom umožnia učiť prierezové témy. Prostredníctvom úvodných balíkov sme chceli pokryť čo najširšie spektrum tematických okruhov tak, aby mohli s Fenoménmi sveta učiť pedagógovia s rôznym zameraním. Zároveň sme hľadali témy, na ktoré možno nazerať z viacerých uhlov. Takto vzniklo prvých 5 balíkov vzdelávacích materiálov určených žiakom 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií.

Fenomény sveta môže využiť už každá slovenská škola

Čo znamená, že sa na ne dá nazerať z rôznych uhlov? Čo sa deti učia napríklad pri téme voda?

Na každú tému nazeráme zo štyroch perspektív. Skúmame, ako daný fenomén funguje, ako nás ovplyvňuje, akú má históriu a v čom je jedinečný. Vďaka tomu vieme napríklad na vodu nazerať nielen v kontexte prírodných vied, ale povedzme aj z historického hľadiska. Všetky témy sú spracované medzipredmetovo a ich základom je, že žiakom ukazujú svet v súvislostiach.

Ako súvisí voda a história?

Žiaci sa učia napríklad o tom, ako voda ovplyvnila vznik prvých civilizácií.

Fenomény sveta môže využiť už každá slovenská škola

Každá téma je samostatný balík, ktorý má v sebe fyzické prvky aj online videá a interaktívne cvičenia. Čo s tým môže učiteľ robiť?

Stačí to rozbaliť a začať učiť. Každý balík Fenoménov sveta, každá téma je pripravená tak, aby bola okamžité použiteľná vo výučbe. Je potom na učiteľovi, ako k tomu bude pristupovať, my v zásade odporúčame päť prístupov, ktoré sa nám aj osvedčili počas pilotného roka. Prvý prístup, a to je naša najvyššia ambícia, je, aby sa Fenomény sveta stali samostatným predmetom, čo sa už na niektorých slovenských školách aj stalo. Druhá možnosť implementácie je tematický týždeň. Školy si v tomto prípade vyčlenia jeden týždeň na jednu tému – napríklad voda. A celý týždeň sa učia všetky aspekty, ktoré s touto témou súvisia. Aj tento postup si už niektoré školy osvojili. Napríklad na jednej z bratislavských škôl na týždeň zrušili vyučovanie – nemali hodiny a rozvrh a všetci žiaci sa učili spolu. Pripojil sa tam aj sociálny aspekt, že starší sa učili s mladšími tú istú tému a vzájomne si pomáhali. Tretí spôsob je blokové vyučovanie, keď si učiteľ spojí dve 45-minútové hodiny a vie dôslednejšie využiť všetky materiály. Potom je to projektové vyučovanie, keď sa jednotlivé témy uchopia formou školského projektu, a na záver je to najjednoduchšie zvýšenie atraktivity bežnej vyučovacej hodiny prostredníctvom videoknižnice od BBC. V rámci všetkých piatich tém je k dispozícii 450 vzdelávacích videí a 1 500 interaktívnych cvičení na preverenie vedomostí žiakov. To je príležitosť pre každého učiteľa, ktorý má záujem spestriť každodennú výučbu modernými prvkami. Práve to je jedna z kľúčových úloh Fenoménov sveta – doplniť klasickú formu frontálnej výučby, diktovania poznámok a memorovania informácií o aktivity, ktoré budú žiakov baviť a motivovať na učenie.

 

Vo Fenoménoch sveta používate stovky vzdelávacích videí od BBC. Ako vznikla táto spolupráca?

V istom momente tvorby Fenoménov sveta sa nám naskytla príležitosť osloviť BBC. Niekoľkokrát sme sa s nimi stretli, odprezentovali sme im náš záujem a vysvetlili im, prečo je vhodné zakomponovať ich vzdelávací videomateriál do našich vzdelávacích produktov. Stretlo sa to s veľkým pochopením a pozitívnym ohlasom aj z ich strany. Videá sme potom zámerne ponechali v anglickom jazyku, iba sme pridali možnosť zapnúť si slovenské titulky. Vďaka tomu sa z Fenoménov sveta stal aj efektívny nástroj na zdokonaľovanie žiakov v angličtine. To nám napokon potvrdili aj samotní učitelia, ktorí sa zhodli v tom, že vďaka videám v pôvodnom znení sa u ich žiakov rozvíjajú jazykové kompetencie v anglickom jazyku.

Fenomény sveta môže využiť už každá slovenská škola

Fenomény sveta ste testovali počas prvého roka na viacerých školách. Koľko ich bolo?

V minulom školskom roku si učenie s Fenoménmi sveta vyskúšalo 2 300 učiteľov na 800 školách na celom Slovensku. Väčšina riaditeľov a učiteľov bola s týmito materiálmi veľmi spokojná a obľúbili si ich aj žiaci. Počas prvého roka sme sa teda presvedčili o tom, že slovenské školy majú veľkú chuť zmeniť pohľad na vzdelávanie. A my sa im snažíme ukázať, ako na to.

Ako sa k Fenoménom sveta dostane škola v súčasnosti?

Stačí prísť na web www.fenomenysveta.sk, vybrať si tému, ktorú chce zapojiť do vzdelávania, a objednať si ju. V porovnaní s pilotným projektom sú vzdelávacie materiály v súčasnosti spoplatnené, no neustále sa pokúšame nájsť nových partnerov a sprístupniť produkt čo najväčšiemu počtu škôl. Fenomény sveta sú originálny slovenský produkt, ktorý by nevznikol bez podpory spoločností, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Preto budeme radi, ak sa k nám aj v tomto školskom roku pridajú obchodní partneri, ktorí sa chcú angažovať v oblasti slovenského školstva a chcú byť súčasťou zmeny.

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné