Samozrejme, všetko si musíte vybaviť a obehať. Pre niekoho to môže byť ale, aj napriek elektronizácii a prepojenému systému jednotlivých úradov pomerne zložité. V niektorých prípadoch vám dokonca môže byť pobyt odmietnutý alebo vás môžu o nový domov pripraviť aj susedia. Kedy, a ako je to možné si teraz povieme.

Stručný prehľad základných vecí a dôležitých faktov je pre vaše vedomie určite dôležitý, preto sa ho v tomto článku pokúsime vytvoriť.

Podmienky na udelenie trvalého pobytu na území SR

O udelenie trvalého alebo prechodného pobytu môže požiadať občan SR, ktorý sa preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom potvrdzujúci jeho totožnosť, čo môže byť pas alebo potvrdenie o občianstve SR.

To vám ale nestačí, pretože na udelenie pobytu musíte mať preukázateľné právo k užívaniu konkrétnej nehnuteľnosti v danom regióne, meste alebo obci na území SR.

Pomôcť vám môže aj evidenčný charakter pobytu

Trvalý pobyt môžete získať bežne na základe listu vlastníctva alebo rozhodnutí o povolení vkladu do katastra, ktorý si mimochodom úradníci dnes už nájdu aj v elektronickej forme na webe, takže nepotrebujete platiť za žiadne výpisy.

Ak nič nevlastníte a potrebujete aj napriek tomu získať v danej lokalite, možno pre pracovné povinnosti, trvalý alebo prechodný pobyt, môže vám pomôcť súhlas vlastníka nehnuteľnosti, prípadne si môžete vybaviť trvalý pobyt formou prenájmu a registrácie, čo je služba evidenčného charakteru, vďaka ktorej disponujete mnohými výhodami občana daného mesta.

Kedy a ako môže byť váš trvalý pobyt ohrozený?

Zrušenie trvalého pobytu, s ktorým moc stotožnený nie ste, môže nastať vtedy, ak nemáte v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Prípadne bolo súdom vydané právoplatné rozhodnutie o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva. Teda možno aj v dôsledku trestnej činnosti alebo iného porušenia zákona.

Môže zaniknúť užívacie právo k nehnuteľnosti, ak ste jej vlastníkom?

Aby vám niekto odobral právo k trvalému pobytu, bude potrebovať osoba, prípadne aj štát pádne dôvody. Často sú ale dobrým príkladom práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

V tomto zákone, ktorý je dobré si kompletne preštudovať, sa uvádza, že ak sústavne porušujete práva a povinnosti a svojim správaním narušujete pokojné bývanie druhých, na návrh jedného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, prípadne celého spoločenstva, môže súd nariadiť predaj bytu.

Ak nemáte v tom okamihu dočasnú náhradu, môže nastať s trvalým pobytom problém, pretože sa musíte z bytu odsťahovať, a tak meniť aj adresu na katastri a úrade. Samozrejme, prax je oveľa komplikovanejšie, no je to reálna možnosť, ako môžete o svoju strechu nad hlavou prísť. Preto si dávajte pozor na medziľudské vzťahy a dodržiavanie niektorých pravidiel, s ktorými sa predsa len vždy žije lepšie.

Existuje spôsob, ako vás môže niekto pripraviť o trvalý pobyt?