Pre porovnanie, to je viac ako súčet emisií, ktoré vytvárajú všetky druhy dopravy na svete. Tento problém sa snaží riešiť veľa spoločností, medzi ktorými je aj Saint-Gobain.

Energetická efektívnosť a jej význam sa dá vysvetliť na princípoch tzv. pasívnych domov. Ide o domy, ktoré majú veľmi nízku spotrebu energie na prevádzku, pričom ich vykurovanie prebieha bez použitia klasického vykurovacieho systému. „V pasívnych domoch sa pre získanie komfortnej klímy používajú predovšetkým pasívne metódy,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ divízie ISOVER, spoločnosti Saint-Gobain. „Dobrá tepelná izolácia, pasívne využívanie solárnej energie, vysoko účinné spätné získavanie tepla z použitého vzduchu a predohrev čerstvého vzduchu. Oproti jestvujúcim budovám, ktoré sú skôr tepelnými žiaričmi, pasívne domy spotrebujú o 85 – 90 % menej energie.“

Komplexný prístup k bývaniu

K tejto problematike treba pristupovať komplexne – pozerať sa viac do budúcnosti, nehľadať len momentálnu finančnú výhodu.

„Je dôležité, aby sme náš prístup k bývaniu a výstavbe neobmedzovali iba na úspory, ale chápali problematiku v širšom význame. Mali by sme ju brať ju ako investíciu do svojho života a budúcnosti,“ vysvetľuje Miroslav Zliechovec, development manager spoločnosti Saint-Gobain.

Príkladom tohto prístupu je koncept Multi Comfort, ktorý sa nezameriava len na jednu oblasť, ako napríklad úspora energie, či energetická efektívnosť, ale spája rôzne aspekty stavebného dizajnu, aby vo výsledku vzniklo príjemné a zdravé prostredie.

„Náš koncept, alebo lepšie povedané štandard Multi Comfort zaručuje komfort pre užívateľov stavieb, ale aj odborníkov a technikov pri ich navrhovaní a realizácii. Sleduje tepelný komfort, akustický a vizuálny komfort, komfort kvality vzduchu popri sledovaní potrieb akými sú bezpečnosť, hospodárnosť a ekológia. Neustále sa snažíme prinášať inovované systémy a riešenia, ktoré spĺňajú všetky vyššie uvedené náročné požiadavky.“

Energetická efektívnosť sa týka jednotlivca aj štátu

Zdroj: Saint-Gobain

Dom s nulovou spotrebou energie

Spoločnosť ISOVER eviduje medzi svojimi referenciami  aj tzv. nulový dom. Tento energeticky nezávislý dom je postavený v obci Stará Kremnička a ide o stavbu z dreva – drevodom. „Na užívanie takéhoto typu domu je potrebné takmer nulové, alebo veľmi malé množstvo energie, pričom na preukázanie tohto štandardu je rozhodujúce hodnotenie primárnej energie. To znamená, že  jeho prevádzka je vo vysokej miere zabezpečená energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v dome alebo v jeho blízkosti,“ hovorí Alexander Prizemin.

Štát by mal viac podporovať ekologické ciele

O téme energetickej efektívnosti sa na Slovensku rozpráva stále viac, no máme sa kam posúvať. Podporovať sa ju snaží aj štát, ale nie vždy tak dobre, ako by mohol. „Podporu úsporného a ekologického bývania zatiaľ vnímame ako prospešnú, hoci nie veľmi ambicióznu. Štát investuje málo do osvety a necieli na zmenu správania. Diskusia končí pri tom, koľko peňazí sa v danom roku rozdelí na dotácie, menej sa už hovorí o nových technológiách a postupoch,“ vysvetľuje Alexander Prizemin.

Slovensko podporuje moderné a ekologické bývanie rôznymi programami. Z ich nastavenia je však cítiť nepochopiteľnú úzkoprsosť. „Žiadateľ o podporu na zateplenie napríklad nesmie požiadať o žiadnu inú štátnu podporu na ten istý účel,“ hovorí Alexander Prizemin z divízie ISOVER. „Štát by mal mať naopak ambíciu maximálne podporiť človeka, ktorý sa rozhýbe ku kompletnej rekonštrukcii a pomôže štátu splniť jeden z eko cieľov, ku ktorým sa zaviazal. Štátne dotácie bývania by mali mať spoločný cieľ, zmeniť zastarané a neekologické uvažovanie na moderné a zelené. Rýchlym riešením by mohla byť možnosť kombinovať viaceré podpory, ako aj zníženie administratívy. Vtedy môžu byť schémy oveľa ambicióznejšie, ako sú dnes. Pár sto zateplených rodinných domov ročne nám pomôže splniť ciele o zhruba 400 rokov - a to už môže byť pre životné prostredie neskoro.“