Bratislavská cvernová továreň (BCT), a.s., je od 14. apríla tohto roku na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v konkurze. Krajský súd v tak vyhovel žiadosti navrhovateľa, teda Daňovému riaditeľstvu SR, ktoré zastupuje Daňový úrad Bratislava ll.Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil komerčného právnika Jozefa Pukaloviča. Vyplýva to z uznesenia Krajského súdu zverejneného v Obchodnom vestníku.Súd zároveň vyzval veriteľov na prihlásenie všetkých nárokov. Veritelia sú povinní prihlásiť svoje nároky do 60 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na ich nároky prihliadať nebude.BCT funguje na princípe holdingovej spoločnosti, kedy všetky podnikateľské aktivity má delimitované v dcérskych, resp. rôznym spôsobom kapitálovo prepojených spoločnostiach.Výrobu nití a nitiarenských výrobkov ako nosnú podnikateľskú aktivitu zabezpečuje dcérska spoločnosť BCT-Texcel, a.s, Bratislava.Ostatné dcéry zabezpečujú správu a prenájom nehnuteľností, maloobchodný a veľkoobchodný predaj textilu, textilnej galantérie, výrobkov pre deti a kobercov, stráženie objektov a riešenie pohľadávok mimosúdnym vyrovnaním.