Poistenie majetku je zodpovedný krok, ako chrániť vlastné financie, ktoré ste do majetku investovali. Poistiť si môžete takmer všetko, dokonca vášho psa. Medzi najčastejšie poisťovaný druh majetku patria určite nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť si môžete poistiť dvomi spôsobmi:

 •  Poistenie nehnuteľnosti ako bytového priestoru sa vzťahuje na nehnuteľné veci - byt, dom, chata, rekreačné zariadenie, plot, studňa, bazén a ďalšie vybavenie.
 •  Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou vybavenia nehnuteľnosti - nábytok, spotrebiče, obrazy, osobné veci a mnoho ďalšieho.

Proti akým rizikám si môžete poistiť nehnuteľnosť?
Poistenie nehnuteľnosti ako obytnej budovy najčastejšie kryje riziko živelnej katastrofy, vandalizmu a krádeže. Poistné plnenie má kryť náklady na opravu poškodených múrov budovy, strechy, narušenú statiku a podobne.
Živelné katastrofy sú riziká, ktoré je len ťažké predpovedať a preto je dobré poistiť sa proti širokému spektru živelných katastrof. Ak chceme predsa len selektovať, pri výbere zohľadňujeme prírodné charakteristiky oblasti, v ktorej stavba stojí.
Blízkosť rieky alebo vodnej nádrže predstavuje riziko záplav. Na nechránených rovinách môže byť väčšie riziko silného vetra a víchrice. V horských oblastiach môže hroziť zosuv pôdy.
Medzi nepredvídateľné riziká patrí napríklad požiar, ktorý dokáže napáchať veľké škody na majetku a mal by byť súčasťou každého poistenia nehnuteľnosti.

Poistiť sa môžete proti škodám spôsobeným:

 •  záplavami alebo povodňou,
 •  vodou z vodovodného potrubia,
 •  požiarom,
 •  zásahom blesku,
 •  výbuchom,
 •  zosuvmi pôdy, skál, zemín,
 •  lavínou, víchricou, krupobitím,
 •  pádom lietadla na budovu,
 •  nárazom vozidla do budovy,
 •  výbuchom sopky alebo zemetrasením,
 •  krádežou stavebných častí a vandalizmom.

Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť pripoistenia proti škodám spôsobeným:

 • nepriamym zásahom blesku,
 •  zvýšeným napätím a silou v elektrickej sieti.

Proti akým rizikám si môžete poistiť domácnosť?
Poistením domácnosti si môžete poistiť všetky hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou vybavenia vášho domu alebo bytu. Pri poistení domácnosti si dajte pozor na podpoistenie.
Kým pri stanovení poistnej sumy nehnuteľnosti sa vychádza zo znaleckého posudku, o určení poistnej sumy domácnosti rozhoduje väčšinou sám klient. Myslieť by mal predovšetkým na dostatočnú poistnú sumu, ktorá by v prípade potreby kryla náklady na znovu zariadenie domácnosti.

Domácnosť si môžete poistiť proti škodám spôsobeným:

 • požiarom, zadymením, výbuchom, priamym úderom blesku,
 • povodňou, záplavou,
 •  vodou z vodovodného potrubia,
 •  víchricou, krupobitím,
 •  snehom, lavínou,
 •  zosuvom pôdy, skál,
 •  pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
 •  nárazom vozidla, lietadla,
 •  krádežou, vlámaním a vandalizmom.

Možnosti pripoistenia domácnosti sú rozmanité a chrániť svoju domácnosť môžete aj proti riziku:

 • pokazenej práčky
 •  prasknutiu skla - dverí nábytku, zrkadiel, sklokeramickej varnej platne, akvária
  Sklenené dvere, okná, balkóny, sklenené priečky, dvierka krbu, slnečné kolektory sú ako súčasť stavby predmetom poistenia nehnuteľnosti.
 •  zhoreniu elektromotora v domácich spotrebičoch
 •  nepriameho úderu blesku, prepätia
 • zlomeniu rúrok a úniku vody
 • krádeže bicyklov z pivnice

Niektoré poisťovne navyše ponúkajú poistenie bytu proti výpadku elektrického prúdu a následného znehodnotenia obsahu chladničky a mrazničky. Výhodnou časťou pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú užívaním majetku. Toto pripoistenie využijete v prípade, ak sa vám náhodou podarí vytopiť suseda alebo vám z okna bytu niečo vypadne na dole stojace auto.

Pozor na staré zmluvy
Uzatvorené poistenie domu alebo bytu neznamená, že sa oň nemusíte zaujímať ďalších 20 rokov. Hodnota majetku väčšinou rastie a meniť sa môžu aj vlastnícke pomery.
Odkúpili ste si po rokoch prenajatý byt? Ak vám dovtedy stačilo poistenie domácnosti, po odkúpení nezabudnite poistiť aj nehnuteľnosť samotnú.
Ak by došlo k škodovej udalosti a prasknuté trubky by vám vytopili byt, poisťovňa by vyplatila len vzniknutú škodu na vybavení domácnosti. Poškodené murivo a maľovku by ste museli opraviť na vlastné náklady.

Nie každá uzatvorená zmluva na poistenie majetku znamená ochranu majetku. Ochrana majetku je daná správnym stanovením poistných rizík a podmienok plnenia.