Podľa informácií TREND.sk mali byť zamestnanci interne informovaní, že v dôsledku aktuálnej finančnej situácie a nepriaznivého vývoja procesu získania akreditácie škola nedokáže od mája ďalej zabezpečovať relevantné pracovné podmienky personálu.

To by znamenalo, že práca pedagógov, a teda aj fungovanie školy, sa dostáva do mŕtveho bodu. Učitelia na škole nedostali posledné výplaty a teda nevedia, čo bude s nimi ďalej, priblížil jeden z pedagógov, ktorý si neželal byť menovaný. Pre finančné problémy majú byť ľudia na Akadémii médií bez výplat už od začiatku roka. 

TREND.sk kontaktoval investora a štatúra školy Erika Mikurčíka, ten tvrdil, že sa vo veci mzdových a pracovných podmienok zamestnancov a finančných záležitostí školy odmieta pre médiá vyjadrovať. Po hovorkyni poslal iba tlačovú správu. V tej dáva do súvislosti zlú situáciu vysokej školy s konaním akreditačnej komisie a objasňuje, že škola v súčasnosti nemôže prijímať nových študentov.

Problémom je podľa školy chýbajúca akreditácia

Akreditačná komisia podľa Akadémie médií „nepochopiteľne nezmenila svoje negatívne stanovisko k magisterskému študijnému programu, ktorého priznané práva navyše navrhla odňať“. 

„Naozaj si neviem vysvetliť, prečo Akreditačná komisia opakovane neprehodnotila svoje rozhodnutia o pozastavení akreditácií Akadémie médií. Nespravila tak napriek tomu, že sme do školy investovali niekoľko stotisíc eur na okamžité odstránenie všetkých nedostatkov, ktoré Akreditačná komisia škole pred naším vstupom vyčítala. Ako podnikatelia sme v takejto situácii nútení pozastaviť naše ďalšie investície do školy,“ vyhlásil zástupca investorov E. Mikurčík.

Na otázky o nevyplatených mzdách pre pedagógov a neschopnosti naplniť relevantné pracovné podmienky nechcel reagovať. „Je to záležitosť majiteľov a Správnej rady Akadémie médií,“ uviedla poverená rektorka Božidara Turzonovová.

Problémy s peniazmi trvajú, tvrdí Chmelár

Bývalý rektor Eduard Chmelár potvrdil, že ekonomické problémy školy boli už za bývalého vedenia ekonomickej sekcie školy. „Problémy s platmi síce pretrvávajú a otázka je, prečo nevypláca mzdy nový investor, ale problémy sa začali za bývalého riaditeľa,“ povedal E. Chmelár.

Na mysli má bývalého štatutára, respektíve ekonomického riaditeľa školy, ktorý podľa neho zodpovedal za finančnú stránku školy. Ekonomickým riaditeľom bol za čias E. Chmelára Ján Füle.

„Na projekt sme sa v úvode poskladali sami. Tri roky som robil riaditeľa zadarmo a následne za minimálnu mzdu. Áno, prišlo obdobie, keď sme nemali na výplaty, ale pán bývalý rektor Chmelár o tom vtedy vedel, zúčastňoval sa správnych rád a videl, ako vyzerá rozpočet. Zúčastňoval sa aj na rokovaniach s investormi, o situácií na škole vedel,“ reagoval J. Füle.

Akadémia médií nevypláca zamestnancov, budúcnosť školy je neistá

Akadémia médií, Zámocká 34 Zdroj: Karol Farkaš - NMH

„Ekonomické problémy sa rozbehli už za jeho riaditeľovania. Potom sa objavil nový investor, ktorého zámery so školou boli nezlučiteľné s dlhodobými predstavami o akademickom prostredí, tak sme sa rozišli,“ tvrdí E. Chmelár. „Ani ja som nedostával plat,“ dodal.

Akadémia médií vznikla na pôde Slovenského syndikátu novinárov v roku 2006, následne získala akreditáciu pre dva študijné bakalárske programy – Mediálna komunikácia a Marketingová komunikácia. Prvým študentom otvorila brány v roku 2011, neskôr pribudol aj magisterský stupeň štúdia.

Minulý rok sa riaditeľom stal Peter Ošváth. Doteraz je škola v registri neziskových organizácií. Po vstupe nového investora sa do funkcie rektora vrátil E. Chmelár, štatutárom sa stal Erik Mikurčík. Investori skončili pracovný vzťah s E. Chmelárom v septembri minulého roku. Funkciou bola poverená B. Turzonovová.

Škola po pozastavení akreditácie odstránila základný nedostatok – neexistenciu garanta, keďže tým sa stal profesor Andrej Richter, ktorý má slovenskú profesúru a trvalý pobyt v Európskej únii. Škola napravila aj ďalšie výčitky Akreditačnej komisie, sprevádzkovala napríklad knižnicu a kúpila technické vybavenie pre malé televízne štúdio. 

Návštevu komisie odmietli na poslednú chvíľu

Predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera pre agentúru SITA uviedol, že práve v stredu mali členovia dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie uskutočniť návštevu na pôde Akadémie médií. „Nestalo sa, ale nie pre našu neochotu či akési vzpieranie. Akadémia médií totiž požiadala o zrušenie návštevy dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie. Aj v tomto prípade sme jej vyšli v ústrety, hoci sme návštevu mali vo svojich diároch a priebeh pripravený,“ uviedol.

Akreditačná komisia na základe žiadosti ministerstva školstva už vlani v marci overovala na Akadémii médií dodržiavanie kritérií akreditovaných študijných programov. Overovanie uskutočnili už nie v pôvodnom sídle vysokej školy na Jašíkovej, ktoré bolo pre exekúciu neprístupné, ale v dočasných priestoroch na Župnom námestí v Bratislave. Vtedy zistili spomínané nedostatky.

 Aktuálne má škola akreditovaných šesť študijných programov, ktorých platnosť je však pozastavená:

  • bakalárske študijné programy marketingová komunikácia (denná a externá forma),
  • bakalárske študijné programy mediálna komunikácia (denná a externá forma),
  • magisterské študijné programy mediálne štúdiá (denná a externá forma).

„Spolu ide o 6 študijných programov. Vo všetkých prípadoch ide o pozastavenú platnosť priznaných práv (t. j. vysoká škola ich môže aj naďalej uskutočňovať, avšak nemôže na štúdium prijímať nových študentov),“ informovala Ivana Skokanová z tlačového odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dodala, že sa čaká na vyjadrenie akreditačnej komisie.  

Akreditačná komisia od vlaňajšieho júna tiež overovala prijaté opatrenia v prípade magisterského študijného programu Mediálne štúdiá v dennej aj externej forme, v ktorom mala vysoká škola pozastavené právo.

Na mimoriadnom zasadnutí v novembri 2016 komisia konštatovala, že vysoká škola neprijala dostatočné opatrenia a ministerstvu školstva navrhla príslušné práva odňať. Akadémia médií sa odvolala na ministerstvo, ktoré požiadalo Akreditačnú komisiu o návštevu vysokej školy.

Čo keď zamestnávateľ mzdy nevyplatí?

Ako uvádza právnička Jana Rayman z www.pracovnepravo.com, v prípade, že zamestnávateľ nevyplatí mzdu alebo jej časť zamestnancovi, zamestnanec má právo v súlade s ust. § 69 ods. 2 okamžite skončiť pracovný pomer.

Podľa § 69 ods. 4 má potom nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov“. Iné je to však v prípade platobnej neschopnosti, ak nedokáže nárok zamestnanca uspokojiť. „Zamestnanec potom môže všetky svoje nároky uplatňovať jedine súdnou cestou,“ dodala právnička.

Podľa zákona dokáže zamestnancovi pomôcť garančný fond Sociálnej poisťovne, no aj to len v určitom prípade.

„To, že zamestnávateľ nevyplatil mzdy svojim zamestnancom, neznamená, že je platobne neschopný a zamestnanci môžu žiadať o dávku garančného poistenia. Na to, aby bol zamestnávateľ považovaný za platobne neschopného aj z pohľadu garančného poistenia musí byť doručený návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa na príslušný konkurzný súd,“ dodala. Konkurz alebo likvidácia spoločnosti však podľa zákona musia byť ohlásené.

Keďže podľa zistení dostali zamestnanci dostali mail, v ktorom stálo, že vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu školy, nedokáže Akadémia médií objektívne zabezpečovať relevantné pracovné podmienky, možno podľa právničky predpokladať, že im bude doručená výpoveď z pracovného pomeru s výpovednou dobou jeden, dva alebo tri mesiace v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.