Výrobná fabrika je komplexný systém, v ktorom „žijú“ procesy, materiál, technika, logistika a v neposlednom rade ľudia. Tieto prvky musia fungovať v plynulej súhre, pričom každý z nich má iné nároky, iné úlohy a potrebuje inú starostlivosť. Ak sa však niečo zadrhne, výrobný kolotoč sa spomalí, čo v krajnom prípade vedie k problémom dodať výrobok načas a v požadovanej kvalite. Výsledok? Výkon viazne a firma prichádza o príležitosti aj peniaze. Chýbajúce informácie, nezdokumentované procesy a vôbec digitálna nedostupnosť sú preto slabým miestom.

Keď sa prejdete po slovenskom vidieku, najmä v oblastiach popri diaľniciach, uvidíte množstvo moderných hál. Výrobné priestory, sklady, logistické areály. Všetky tieto budovy majú jednu výhodu – postavili ich len nedávno a už pri ich výstavbe sa myslelo na digitálne procesy, ktoré pri stavbe starších hál ešte neexistovali. Procesy, materiál, mechanizmy, tovar aj ľudia v týchto halách majú zázemie na zber dát, digitalizáciu, automatizáciu a často aj robotizáciu. Všetky výrazy hovoria o tom, že top manažment týchto podnikov má prehľad, má dáta, prostredníctvom ktorých sa môže rozhodovať, ako zvyšovať efektivitu, bezpečnosť a znižovať náklady.

Keď však ideme do regiónov, kde fungujú výrobné podniky v halách, ktorých vek sa často ráta na desaťročia, dostaneme sa do úplne iného sveta. Tieto priestory sa stavali v časoch, keď o digitálnych technológiách ani nebolo počuť, dnes však aj manažment týchto fabrík chce mať riešenia, pomocou ktorých sa môže rýchlo a efektívne rozhodovať v silno konkurenčnom a rýchlo sa meniacom prostredí.

Dobrý štart pre zavedenie Industry 4.0

S výrobou súvisia rôzne pridružené procesy – logistika, plánovanie, skladovanie, údržba, riadenie ľudí... Mnoho podnikov vo svojej činnosti stále používa vytlačené zadanie a papierovú evidenciu výkonov, ktoré na jednej strane nemusia obsahovať aktuálne a presné informácie, na druhej strane ich nemožno vyhodnotiť všetky ihneď a naraz.

„Digitálnou premenou získate informácie, spätnú väzbu a reporting v reálnom čase. Podnik si vytvára predpoklady na automatizáciu,“ vysvetľuje Juraj Kozica zo spoločnosti GX Solutions, slovenskej technologickej spoločnosti, ktorá pomáha podnikom dostať sa do 21. storočia. Trh s elektronizáciou je totiž obrovský. Lokálnosť prináša oproti nadnárodným riešeniam niekoľko výhod – rýchlejšie reakcie, pretože má zázemie na mieste; pozná slovenské reálie a v neposlednom rade s ňou vedia aj nižšie úrovne riadenia (ktoré sú nevyhnutné pri realizácii a implementácii) kooperovať v slovenčine, čo zrýchľuje definovanie problémov, vývoj krokov a podporu služieb.

„Súčasťou procesu zberu dát je zdokumentovať stav výroby na jednotlivých pracoviskách aj obslužné procesy. K tomu prispievajú ľudia aj logistika. V rámci logistiky sa staráme o prostriedky, kde riešime efektivitu, BOZP, monitoring techniky, tok materiálu, údržbu... Tovar má byť na určenom mieste a výrobok vyrobený v čase. Podstata je vedieť, ako sa to v čase deje. V reálnom čase chcem vedieť, či to stihneme; kde sa mešká a prečo; koľko je materiálu; ktorý materiál a ľudia budú v procese chýbať, čo majú ľudia robiť atď. K tomu pomáha monitoring a naše riešenia, ktoré to posunú do ,live režimu‘. Takže v skratke povedané, naše riešenia zbierajú dáta a sprístupňujú informácie v reálnom čase. Ak riešite procesy so spätnou väzbou, výroba môže presne vykonávať svoju prácu. To je dosť dobrý podklad, na ktorom sa dá stavať, z ktorého vychádzať, plánovať, optimalizovať…“ pokračuje J. Kozica. Vďaka digitalizácii má podnik zdokumentované logistické aj výrobné procesy. Dokáže efektívne využívať zdroje, skladovací aj výrobný priestor.

Aj pohyb výrobkov a bezpečnosť sa dajú zmerať

Ak chcete získať prehľad o výrobe, potrebujete dáta aj z ostatných činností. Materiál sa musí dostať na linky, uskladniť, prepraviť, ideálna výroba je bez prestojov. Predstavte si napríklad situáciu, ako po hale hľadáte materiál, ktorý mal už dávno byť inde. Kým z papierových záznamov zistíte, kde, čo a ako má byť prepravené, strácate čas, brzdíte proces. Výroba sa spomaľuje, v krajnom prípade zastaví. Technológie dokážu riadiť a kontrolovať presun materiálu vo výrobe aj funkčnosť obslužných procesov.

„Vyvíjame aj riešenia, ktoré dokážu trekovať objekty, osoby aj stroje. Prinášajú všeobecnú informovanosť o pohybe materiálu. Logistika zrazu presne vie lokalizovať materiál; koľko ho je; kto s ním manipuluje; kde stojí alebo chýba, čo znemožňuje ďalší výkon... Efektívny pohyb tovaru naštartuje optimalizáciu procesov a zníži prestoje z titulu nedostupnosti materiálu alebo výrobku. Dáta v reálnom čase urobia aj prepravu materiálu smart, čo skracuje výrobný cyklus,“ dopĺňa J. Kozica.

Bezpečnosť prevádzky takisto patrí k prioritám firiem. Zvyšovanie výroby, pohyb techniky, zamestnancov, návštev prináša rôzne nebezpečné situácie. „Naše technológie zvyšujú aj bezpečnosť. Vedia strážiť autorizované používanie techniky, oprávnenosť obsluhy; zabraňujú kolíznym situáciám techniky s pešími. Predídete škodám, úrazom a zbytočným nákladom spojených s nehodami a údržbou,“ uzatvára J. Kozica.

Plynulá výroba s včasným príchodom ľudí

Monitoring je nástroj, ako sledovať takmer všetko – od polohy objektov cez vyťaženosť strojov a nabíjací cyklus batérie prepravujúceho vysokozdvižného vozíka – kde takáto údržba šetrí energie – až po zoznam ľudí, ktorí sú ešte len na ceste do práce. Spoločnosť GX Solutions pomohla spoločnostiam, ako sú VW Slovakia, KIA či Foxconn a ďalším stransparentniť prepravu zamestnancov a vyhnúť sa prípadným personálnym výpadkom. „Vytvorili sme riešenie, ktoré zbiera dáta k preprave a posiela ich do informačného systému závodu. Pre zamestnancov to znamená prakticky to, že pri vstupe do autobusu sa prihlásia služobnými kartami. Vo fabrike následne v reálnom čase vyhodnotia, či nastúpia do práce všetci, ktoré trasy sú na odvoz ich ľudí najefektívnejšie, aká je nákladovosť benefitu dopravy,“ približuje J. Kozica.

Ilustračné foto
Zdroj: Foxconn Slovakia
Ilustračné foto

„V minulosti sme dáta o využívaní liniek do veľkej miery zbierali manuálne. To sťažovalo evidenciu ciest, chýbali najmä presné informácie v reálnom čase. Toto riešenie prináša dáta o ceste ľudí do práce a výraznú úsporu času pri spracovávaní reportov. Navyše dokážeme online spravovať zmeny zonácie zastávok. Nová technológia mala aj finančný prínos, keď už v prvom mesiaci používania prispela k 15-percentnému nárastu výberu cestovného,“ hodnotí riešenie Ladislav Procházka, manažér General Affairs Foxconn Slovakia.

Bez dát sa dnes veľmi ťažko robia manažérske rozhodnutia, na lokálnej aj globálnej úrovni. Moderné technológie však prinášajú spôsob, ako tieto dáta získať a vyhodnotiť. Investícia do nich sa zvyčajne prejaví pomerne rýchlo vďaka ušetreniu nákladov, ktoré sú pre manažment menej viditeľné alebo ťažko ich zistiť. Namerané dáta pomáhajú nielen zefektívniť výrobu a jej prostriedky, ale podnik predchádza problémom a rozvíja sa rýchlejšie.

Ilustračné foto
Zdroj: Fotolia
Ilustračné foto

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.